Cover
»«
Szerző
Krisztus Ügye Lelki Család

Kútvölgyi Kápolna 1969-2019

Júlia Anya és István atya közös ügye

Tisztelt Olvasó!
1969. október 27. és november 1. között, 50 eszten­de­je látogatta meg a flamand Júlia Anya (Julia Verhaeghe 1910-1997, a Krisztus Ügye Lelki Család alapítója – 1938.01.18. – Familia Spiritualis Opus, FSO) Regőczi István Atyát (1915-2013) Budapesten. Hálát adunk Istennek, hogy elvezette Magyar­or­szág­ra az „Ügyet”, mert ez a látogatás mérföldkő az „Ügy” magyarországi történetében. Júlia Anya ezáltal is még mélyebben megértette az Egyház itteni helyzetét. Akkori utazásuk konkrét célja Regőczi István Atya meglátogatá­sa volt, hiszen ő már kispapként is kérte Alapító Anya imáját Belgiumban, hogy jó pap legyen majd belőle.
István Atya nem sokkal azelőtt, 1969 szeptemberében kapta lelkipásztori feladatként a Kútvölgyi Kápolna ellátását. Akkoriban ez egy egészen kicsi és romos kápol­na volt. Júlia Anya és két nővér voltak a kápolna első külföldi zarándokai. A kápolna falán egy kép füg­gött, Munkácsy „Krisztus Pilátus előtt” című alkotásának kicsiny másolata. Nagy hatással volt ez a kép Júlia Anyára, amikor ott meglátta. Ez a kép az ak­kori „csendes Egyház” helyzetét tükrözte.
Júlia Anya egész életében szívügye volt, hogy életünk középpontjának az Úrnak kell lennie, aki jelen van az Eucharisztiában. Júlia Anya látogatásakor azt kérte István Atyától, hogy kerüljön az Oltáriszentség ebbe a kápolnába. Egyúttal az volt a kí­vánsága, hogy ez a kápolna a hitélet megújulásához is hozzájáruljon. Júlia Anya azt a feladatot szánta Beatrix nővérnek, hogy támogassa István Atyát ebben a munkájában és azon fáradozzon, hogy a Kápolna a szentségimádás, az ima és az engesztelés helye legyen.
Hálásak maradunk Júlia Anyának, hogy az Oltári­szent­ség­ben jelenlevő Úr iránti szeretetét élete példájával mutatta meg számunkra. A kútvölgyi engesztelő Kápolna zarándokaként minket is arra hív, hogy imádjuk Jé­zus Krisztust az Oltáriszentségben, adjunk Neki hálát szerető jelenlé­téért és kérjük, hogy „áldjon meg minket” a Szűzanya közbenjárására.
Ebben a kis füzetben nyomon követhetjük azt, hogy kettőjük közös ügye volt a Kútvölgyi Kápolna. Mindketten mélyen tisztelték a Szűzanyát és az Eucharisztia központi helyen volt életükben és fontosnak tartották a Mindszenty bíboros által hirdetett magyar engesztelést. István Atya leveléből is kitűnik a lelki rokonságuk és elkötelezettségük az Egyház iránt.
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (Budapest, 2020. szeptember 13-20.) közelgő eseménye is rámutat arra, hogy milyen fontos az Eucharisztia, az Úr jelenléte az életünkben. Mindkettejük sírfelirata is erről tanúskodik: „Szeretni és áldozatot hozni” – Regőczi Atya szavai beszédesek és a szentmise-áldozatra utalnak, az „Isten Vándora” majdnem 70 esztendőn keresztül tudta „lehívni az Édes Jézust az oltárra.” Júlia Anya ebben támogatta, akinek végső nyughelyén olvashatjuk a meghívást: Isten irgalmas és igazságos szeretete keres benneteket, őrködik felettetek és vár reátok. Menjetek hozzá az Oltáriszentségben.
Imádkozunk azért, hogy a Kútvölgyi Szűzanya sokakat vezessen el az eucharisztikus Úrjézushoz, aki várja a híveket, zarándokokat és érdeklődőket, akik beszámolójuk szerint mindig „haza érkeznek”.
 
Beatrix V.d.B. FSO                                          Héray András FSO
 
Budapest, 2019. augusztus 20., Szent István király ünnepén