Cover
»«

Novéna

Júlia Anya gondolataival

1. NAP
Imádkozz bizalommal
 
Jézus Krisztus mondja: Kérjetek és adni fognak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek (Lk 11,9).
Júlia Anya írja: Imádkozzatok gyakran! Egyesüljetek a legbensőségesebben Istennel, aki bennetek van! Kérjétek Őt, hogy borítson be mindnyájatokat szelídségével, hogy adjon nektek egy új és alázatos szívet, új lelket! Kérjetek és adni fog nektek! A felajánlás, az átváltoztatás és az áldozás szerint formáljátok és alakítsátok minden napotokat, azok alkalmaiban és tapasztalataiban, azok körülményeiben és dolgaiban, az élet gyakorlatában: itt, most és ma!
 
Miatyánk - Üdvözlégy Mária – Dicsőség
Novéna imádság (ld. 9. nap után)
 
Az imádság
a lélek élet-lehelete, amely
az Isten és az ember iránti
szívből jövő szeretet
egészséges ritmusát
adja számára.
Júlia Anya
2. NAP
Légy hálás az Egyházért
 
Szent Pál mondja: Krisztus a Testnek, az Egyháznak a Feje (Kol 1,18).
Júlia Anya írja: Pünkösd az Egyház és minden keresztény születésnapja. A Szentlélek jövetele az új élet teljességével árasztotta el az Egyházat, amely Krisztus vérében tisztult meg és Krisztussal feltámadott. Benne mindnyájan újjászülettünk a szent keresztség által, a szentáldozással táplálva, a bűnbánat szentsége révén megtisztulva, a szent bérmálással megerősítve. Milyen nagy szüksége van a szent Egyháznak olyan férfiakra és nőkre, akik teljes szívvel megőrzik kincsét, megvédik jogait, szolgálják törvényeit és önzetlen szeretettel, fenntartás nélkül odaadják érte magukat!
 
Miatyánk - Üdvözlégy Mária – Dicsőség
Novéna imádság (ld. 9. nap után)
 
Az Egyházban
él és munkálkodik
Isten Lelke,
az igazság és a szeretet Lelke.
Júlia Anya
3. NAP
Szolgáld az egységet
 
Pál apostol felszólít minket: Éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok. Igyekezzetek megtartani a lelki egységet a béke kötelékében. (Ef 4,1.3).
Júlia Anya emlékeztet: "...hogy mindnyájan egy legyenek: ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem" (Jn 17,21). Krisztus sürgető felhívása az utolsó vacsorán maradjon számunkra állandó felhívás és figyelmeztetés. A Krisztus Testében és Vérében való részesülés felvesz titkába és átalakít minket. Ezáltal az egység egyre inkább gyökeret ver bennünk és Isten Családjaként köt össze minket. Ezt az egységet minden órában meg kell élni - és ez nem megy önzetlen odaadás nélkül. Szent Pál a szeretet himnuszában megnevezi azokat az erényeket, amelyek elősegítik ezt az egységet: az alázat, a szelídség és egymás szeretetben való elviselése.
 
Miatyánk - Üdvözlégy Mária – Dicsőség
Novéna imádság (ld. 9. nap után)
 
Az egységet
minden egyes ember
erényei építik fel.
Ez azonban nem lehetséges
áldozat, imádság és szeretet nélkül.
Júlia Anya
4. NAP
Szeresd az Urat úgy, ahogyan szent Pál tette
 
Pál, a népek nagy apostola, mondja: Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség (Fil 1,21).
Júlia Anya írja: Szent Pál mondja, hogy Isten kegyelme a gyengeségben mutatja meg erejét. Ezt ő saját tapasztalatából tanúsítja és ezzel megvallja a kegyelem erejét, amely meggyógyította őt, mert hajlamos volt arra, hogy magába roskadjon és mindent magára vonatkoztasson. Saját gyengeségének tudatában is tudja mondani: "Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad" (Fil 4,13), és "Már nem én élek, hanem Krisztus él bennem" (Gal 2,20). Hogyan lehetséges, hogy így tudott beszélni? Azért sikerült ez neki, mert emberi létét és lényét egészen odaadta Krisztusnak, Isten megtestesült Igéjének.
 
Miatyánk - Üdvözlégy Mária – Dicsőség
Novéna imádság (ld. 9. nap után)
 
Szent Pál levelei
kedvelt és erőtadó
lelki táplálékká
váltak számomra.
Júlia Anya
5. NAP
Add át magad az irgalmas szeretetnek
 
Az Üdvözítő mondja: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én felüdítelek titeket. (Mt 11,28).
Júlia Anya írja: Az Úr helyet készített neked Szívében. Az odavezető utat és módot ismered. Légy hálás éjjel-nappal irgalmas és mindenben hatékony szeretetének kimondhatatlan ajándékáért. Alkalmassá akar tenni, hogy úgy szeresd Őt, ahogy ez neki tetszik, és általad így másokat erre a szeretetre akar vezetni. Ne félj és engedd, hogy beteljesíthesse a megváltás művét!
 
Miatyánk - Üdvözlégy Mária – Dicsőség
Novéna imádság (ld. 9. nap után)
 
Jézus Szíve,
add nekünk kegyelmedet, hogy
szereteteddel szerethessünk,
szíveddel ajándékozhassunk,
fényeddel szolgálhassunk,
adományaiddal hathatósan munkálkodjunk.
Júlia Anya
6. NAP
Krisztussal hordozd a keresztet
 
Krisztus, a Megváltó, mondja: Aki tanítványom akar lenni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem (Mk 8,34).
Júlia Anya írja: Az Úr keresztje nem tör meg minket, hanem felemel, ha azt hittel hordozzuk. A hit magában véve nem változtatja meg a földi dolgokat. A szenvedés fájdalmas marad, de a hit mélyebb értelmet ad, amely felszólít minket arra, hogy legyünk hasonlóvá az Úrhoz. Jézus is ismerte a fájdalomtól való félelmet. Véres verítékezése a getszemáni kertben tanúsítja, hogy Ő maga is mennyire szenvedett. Ezt bizonyítja a kérése is: ’Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely’ (Mt 26,39). Jézus mégis vállalta a szenvedést, hogy teljes odaadással betöltse az Atya akaratát. Ezt tanúsítja imája is: ’De ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd’ (Lk 22,42).
 
Miatyánk - Üdvözlégy Mária – Dicsőség
Novéna imádság (ld. 9. nap után)
 
Krisztus
keresztjében minden
áldássá és kegyelemmé
válhat.
Júlia Anya
7. NAP
Éld az alázatosság erényét
 
Az Úr felszólít minket: Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű (Mt 11,29).
Júlia Anya így ír: Szelíd és alázatos szívű Jézus, formáld szívünket a te szíved szerint! Jézus egész életében az alázatosság példaképe volt. Hányszor megfeledkezünk erről, amikor megbántanak minket, amikor tisztességünket vagy jóhírünket megtámadják, amikor megaláztatásban, igazságtalanságban van részünk, vagy amikor félreismernek minket. Add, hogy ez a kis imádság felrázzon és figyelmessé tegyen és ilyen helyzetekben felhívjon minket arra, hogy Jézus alázatára és szelídségére tekintsünk.
 
Miatyánk - Üdvözlégy Mária – Dicsőség
Novéna imádság (ld. 9. nap után)
 
Szent Pál
a szeretet himnuszában
megnevezi azokat az erényeket,
amelyek elősegítik az egységet:
az alázat, a szelídség és egymás
szeretetben való elviselése.
Az alázat szolgálatra való
bátorságot követel!
Júlia Anya
8. NAP
Örülj az Úrban
 
Lukács evangélista írja: Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így szólt: "Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és feltártad a kicsinyek előtt. Igen, Atyám, így tetszett neked" (Lk 10,21). Júlia Anya tanúsítja:
Örömöm a háromszor szent Istenben van.
Örömöm az igazsága, mely megvilágosít engem.
Örömöm az élete, mely betölt engem.
Örömöm az akarata, mely hív engem.
Örömöm a szava, mely vonz engem.
Örömöm a békéje, mely felüdít engem.
Örömöm a kegyelme, mely megbocsát nekem.
Örömöm az ereje, mely vezet engem.
Örömöm keresztjének áldása.
Örömöm a fájdalom, melyet elviselek.
Örömöm van hatalmas tetteiben, melyek elborítanak.
Örömöm maga az Isten, a háromszor szent.
 
Miatyánk - Üdvözlégy Mária – Dicsőség
Novéna imádság (ld. 9. nap után)
 
Ajánljátok örömötöket
a világnak olyan fényként,
amelynek nem lehet ellenállni!
Júlia Anya
9. NAP
Tekints Szűz Máriára
 
Szűz Mária, az Úr anyja, így imádkozik: Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben (Lk 1,46-47).
Júlia Anya írja: Mennyei megdicsőülésében Szűz Mária Isten jele. Újra és újra ráirányítja figyelmünket az életutunk végén esedékes egyesülésünkre az Úrral. Akkor Vele leszünk mindörökké, dicsőségére és dicséretére, a szeretet tökéletes egységében.
Mária, anyák Anyja! Milyen dicsőségbe és örök boldogságba emelt fel téged az Úr, ahol testestül- lelkestül örülsz Istenben. Segíts nekünk, gyermekeidnek! Mi még annyira megtapasztaljuk gyengeségünket és szívünk vakságát. Élő példád felszólít minket, hogy szakadatlanul higgyünk és bízzunk.
 
Miatyánk - Üdvözlégy Mária – Dicsőség
Novéna imádság (ld. 9. nap után)
 
Máriának, Isten anyjának élete
arra szólít fel minket, hogy
a mindennapi teendőinket
tisztelettel és szeretettel tegyük meg.
Júlia Anya
NOVÉNA-IMA
 
Irgalmas és igazságos Isten,
köszönjük neked Júlia Anya életét.
Szívét betöltötte a menyasszonyi szeretet
Jézus Krisztus, szeretett Fiad iránt
és az anyai szeretet minden ember iránt.
Életét olyan áldozati adománnyá tetted,
amely megdicsőít téged és építi Egyházad,
„hogy mindnyájan egy legyenek” (Jn 17,21).
Azt a küldetést bíztad rá,
hogy tanúskodjon az Egyház természetfölötti szépségéről,
elősegítse lelki termékenységét és
hogy hozzájáruljon sebei gyógyulásához.
Add, hogy hitben, reményben és szeretetben megélt élete
bőséges gyümölcsöt hozzon
és hallgasd meg kegyesen minden imaszándékunkat.
Ezt kérjük Tőled Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
 
Csak magánhasználatra.

*******

Julia Verhaeghe Anya (1910 – 1997)
a „Krisztus Ügye” Lelki Család alapítója
 
Júlia Anya 1910. november 11-én született egy sokgyermekes családban Geluwe-ben, Nyugat- Flandriában (Belgium). Egyszerű körülmények között nőtt fel és az első világháború zűrzavarában megismerte az élet keserűségét, de a hit erejét is. A háború utáni nehéz években, az elemi iskola elvégzése után nem volt lehetősége semmilyen továbbtanulásra. 14 éves korától különböző családoknál vállalt háztartási és gyermeknevelési munkát Belgiumban és Franciaországban, hogy családja megélhetéséhez hozzájáruljon.
Isten már fiatal korában mély lelki tapasztalatokkal ajándékozta meg, mindenekelőtt szent Pál apostol leveleinek átelmélkedése nyomán. Így ír erről: „Szent Pál apostol Isten eszközévé vált számomra, lelki vezetőmmé és szeretett testvéremmé, akinek közelségét megéltem és megtapasztalhattam. Abban az időben egy második megtérést, pálfordulást éltem át Jézus Szívéhez és Testéhez, az Egyházhoz.”
Később Isten újra beleavatkozott életébe. Jézus Szíve irgalmas és igazságos szeretetének nagysága és az Egyház természetfölötti szépsége mélyen megragadták lelkét. Ugyanakkor Isten megmutatta neki, hogy sok ember hite mennyire meggyengült és az Egyház milyen megpróbáltatások elé néz. Ezzel a fénnyel Isten különleges megbízatásban részesítette őt és így az „Ügy” csíráját ültette el szívében.
Szenvedéssel és lelki megtisztulással telt hosszabb idő után Jézus Szívével kötött „Szent Szövetségben” szentelte magát áldozati adományként a tövissel koronázott Úrnak, hogy osztozzon szeretetének a lelkekért érzett szomjában és részesüljön engesztelő szenvedésében. Lelki atyja Cyrill Hillewaere, a Brügge-i egyházmegye papja, felismerte Isten kegyelmének különleges működését Júlia Anya szívében. 1938. január 18-án meghallotta a belső hívást, hogy elkötelezze magát az „Ügy” szolgálatára. Júlia anya ezt a napot mindig az „Ügy” alapítási napjának tekintette. Ettől a naptól kezdve, kölcsönös kiegészítésben lelki atyjával, azt az egységet akarta szolgálni, amelyért Krisztus az utolsó vacsora termében imádkozott Atyjához: „hogy mindnyájan egy legyenek … , hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” (Jn 17,21).
Az „Ügy” kezdeteiről összefoglalóan így ír Júlia Anya: „Úgy tetszett Istennek, hogy engem válasszon ki eszköznek az Ő ’Ügye’ számára. Szükségesnek látom azt tisztázni, hogy soha nem volt olyan szándékom, hogy egy ’Ügyet’ alapítsak. Az akkori élethelyzetem és állapotom lehetetlenné is tették volna számomra, hogy ilyen gondolatokkal és tervekkel foglalkozzam. Én semmit sem alapítottam. Amióta Jézus Krisztus megalapította az Egyházat, minden meg van alapítva. Csak emberekre van szükség, akik ezt az alapítást alaposan megélik.”
A II. világháború alatt Júlia Anya körül fiatal lányokból álló kis közösség alakult. Vonzotta őket a hite, a lelkekért való buzgósága és az Egyház iránti szeretete. Az első keresztények példájától belsőleg megérintve, 1946-ban kezdték meg a közösségi életet Isten családjaként. A háború utáni ínséges időkben örömmel és odaadással vállalták az emberek megerősítését a hitben és az Egyház iránti szeretetben. Az évek során Isten gondviselő vezetésével fejlődött a „Krisztus Ügye” Lelki Család. Ez egy Papi Közösségből és egy Nővéri Közösségből áll, és különböző módon kapcsolatban van az Egyház bármilyen állapotú híveivel az egész világon. Ez az új Lelki Család már számos országban tevékenykedik, II. János Pál pápa „a megszentelt élet Családjaként” ismerte el.
Júlia Anya a közösség belső és külső növekedését anyai szeretetével, erejével és bölcsességével segítette, a megkülönböztetés lelkületével és hívő valóságérzékkel, valamint az idők jeleiről való meglátásaival. Élénk érdeklődéssel követte a társadalom és az Egyház szellemi fejlődését. Kiállt azért, hogy a II. Vatikáni Zsinat határozatait hűségesen kell megvalósítani, hittel és erénnyel.
1997. augusztus 29-én szólította az Úr magához. Egész életében arra törekedett, hogy az Ő akaratát szolgálja, teljes odaadással az „Ügyért”, nehézségek és megpróbáltatások idején is. Arra vágyott, hogy rejtett életet éljen Krisztusban, a tövissel koronázott Királyhoz való elkötelezettségben és lelki anyaként adja oda életét az „Ügyért” és az Egyház megújulásáért. Sírja a bregenzi Thalbach kolostor templomában található Ausztriában.
Júlia Anya nagy imádkozó volt, aki minden bizalmát Istenbe vetette. Könnyű és nehéz napokban erőt és vigaszt merített az Istennel való párbeszédből. Hosszú életében sok embert segített áldozatával, odaadásával és imájával részt vett feladataikban, örömeikben és aggodalmaikban, reményeikben és fáradozásaikban, testi és lelki szenvedéseikben, küzdelmükben és keresésükben és hivatásuk útján.