Cover
»«
Szerző
Krisztus Ügye Lelki Család

Szentgyónásra készülve

Júlia Anyával

Felkészülés a szentgyónásra – Júlia Anyával
 
A nagyböjti időszakban előkészülünk a Húsvét előtti szentgyónásunkra. Az alábbi sorokkal szeretnénk segíteni ebben, hogy megtisztult szívvel várjuk Jézus feltámadásának ünnepét.
 
I. Hívjuk segítségül a Szentlelket!
 
Jézus Krisztus mondja: Amikor eljön a Szentlélek, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. (Jn 16,8)
 
Bűneiket felismerni, beismerni és attól megszabadulni, csak a Szentlélek erejében vagyunk képesek. Imádkozzunk ezért a Szentlélekhez (Veni, Sancte Spiritus, ford. Babits Mihály)
 
Jöjj Szentlélekisten, jöjj / áraszd ki a mennyekből / fényességed sugarát! …
Jöjj, és töltsd be híveid / titkos mélyű szíveit, / boldogító égi tűz!
Semmi, semmi Nélküled / az emberben nem lehet, / semmi tiszta, semmi szűz.
Mosd, amit a szenny belep, / öntözd, ami eleped, / seb fájását csillapítsd!
 
II. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!
 
Júlia alapító Anya javasolja, hogy a hit szemével lássuk életünket:
 
Tisztítsd és építsd lelkiismeretedet komoly lelkiismeret-vizsgálattal, alázatos vallomással mindannak felismerésével, ami jót és szépet az Úr benned és másokban felfed, azonban mindannak elismerésével is, ami benned bűn, mulasztás és hiba. Legyen ez 'lélekben és igazságban' (Jn 4,23) való felismerés!
 
III. Legyen gyónásunk hittel tett vallomás!
 
Júlia Anya arra kér minket, hogy vallomásunk tiszta és őszinte legyen:
 
Tégy hittel vallomást a bűnbánat szentségében, hogy Isten irgalmas szeretete által be tudd fogadni fényét és így Felé megnyílva növekedhess lélekben. Ezáltal mindattól megszabadulhatsz, ami még gátol és akadályoz, hogy tiszta és őszinte legyél előtte.
 
A lelkiismeret-vizsgálatkor és a gyónásban igyekezzünk megragadni a bűn valóságának egészét: a bűn ténye, a bűn oka és a bűn következménye bennem és mások számára.
 
IV. Keressük Jézus irgalmas tekintetét és fejezzük ki Neki szeretetből fakadó bánatunkat!
 
Júlia Anya megmutatja az irgalmas szeretet útját a bűnbánattól a Megváltóig:
 
Az igazi bűnbánat arra vezet minket - és a lelkiismeret-vizsgálat segít ebben -, hogy beismerjük gyengeségeinket és bűneinket, így azoktól jobban megszabadulhassunk. Gyengeségeinket jó dolog beismerni, de még jobb Jézust elismerni Megváltónknak.
 
V. Tegyünk egy konkrét és reális elhatározást!
 
Júlia Anya fontosnak tartja a tudatos elszakadást a bűntől:
 
Isten a bűnöket csak annak bocsátja meg, aki Őelőtte őszintén megbánja és a bűnbánat szentségében az Ő színe előtt megvallja azokat, és szilárdan elhatározza, hogy a bűn hatalmától elszakad.
 
A jófeltétel éppen abban a dologban vezet megtérésre, ahol Isten és a felebarát iránti szeretet a legsúlyosabban megsérült.
 
VI. Valljuk meg bűneinket hívő módon a pap előtt!
 
A keresztvetés után néhány szóval elmondjuk a bűneinket
 
Gyónom a mindenható Istennek, és Isten helyett neked, lelkiatyám, hogy utolsó gyónásom óta, amely …. volt, a következő bűnöket követtem el. …
 
Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a Jóistent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, és a bűnt, valamint a bűnre vezető alkalmat elkerülöm.
 
A pap a föloldozás után fohászt mond:   Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!
Válasz: Mert örökké szeret minket.
Elbocsátás: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével.
Válasz: Istennek legyen hála!
 
VII. Teljesítsük az elégtételül kapott feladatot.
 
Az elégtétel a szentgyónás része, ezzel lesz teljes:
 
Milyen gyakran adta meg nekem Isten nagy jóságával és irgalmával azt, hogy lelki szemeimmel felismerhessem, sőt személyesen megtapasztalhassam, hogy a kapott elégtételnek milyen megtisztító és megszentelő ereje van. … A bűnbánat, az igazi bánat engesztelésre, jóvátételre vezet minket, amennyiben hálatelt szívvel elismerjük Isten irgalmas készségét a kiengesztelődésre. Továbbá utat nyit az igazi imádásra, hogy Jézus főpapi imája visszhangra találjon szívünkben, s így bensőleg megerősödve annak az egységnek az eszközeivé váljunk, amelyért Jézus Krisztus életét adta.
 
Fogadjuk az elégtételt Isten irgalmas szeretetének ajándékaként, hogy megszabaduljunk a bűntől és az emberi természet gyengeségétől.
 
VIII. Adjunk hálát Istennek irgalmas szeretetéért!
 
Júlia alapító Anya fontosnak látta a hálaadást a szentgyónás után: Bűneinknek nem azokon való töprengéssel, hanem hálaadással tudunk búcsút mondani.
 
A szeretet sok bűnt eltakar. (1 Pét 4,8)
 
IX. Törekedjünk arra, hogy minden nap megőrizzük a megtérésre, a bűnbánatra és a jóvátételre irányuló lelkületet!
 
Alapító Anyánk szavai a szentgyónásról:
 
Ennek a szentségnek nemcsak a bűnök megbocsátására kell vezetnie, ami egy bizonyos megszabadulást jelent, hanem az igazi kiengesztelődésre, a háromszor szent Istennel való egység helyreállítására, aki mindenkit személyesen szeret és minden szívben a szeretet forrása akar lenni.
 

A bűnbánat szentségében nemcsak a lelkiismeret megkönnyebbüléséről van szó, hanem általa a lelkiismeret, az erény és az életszentség is érettebbé válik. Ezért a bűnbánat szentsége olyan élet-magatartást fejez ki, melyet a 'megtérés' (metanoia = visszafordulás) jellemez. Júlia Anya erről az állandó megtérésre való kötelezettségről úgy beszél mint 'sürgető kötelességről' mindazok számára, akik Krisztust akarják követni.