Továbbiak
kevesebb

Egységben élő Lelki Család

Szűkebb értelemben vett tagok
 

Mi nővérek, papok, diakónusok, kispapok (fráterek) és testvérek szűzi szeretetben, szerető engedelmességben és evangéliumi szegénységben követjük Jézust. Az evangéliumi tanácsok – melyek közül a szűzi szeretetnek számunkra elsőbbsége van – a lemondások útja, de sokkal inkább a Krisztusban való élet teljességére vezető út. Szeretete betölt minket, akarata belső szabadságot ajándékoz nekünk: Ő életünk gazdagsága.

Tágabb értelemben vett tagok
 

Tágabb értelemben püspökök, egyházmegyés papok és diakónusok, családok, egyedülállók és özvegyek tartoznak hozzánk, akik életállapotuknak megfelelő „Szent Szövetséget“ kötnek Jézus Szívével. Mivel az „Ügy“ az Egyháznak mint Isten családjának a képmása szeretne lenni, ők is pótolhatatlanul hozzátartoznak a közösséghez, de ők saját lakásaikban és házaikban élnek. Szűkebb vagy tágabb értelemben vett tagokként segítjük egymást abban, hogy feladatainkat az Egyházban és a világban hívő módon töltsük be, a hivatások egységében és sokszínűségében, amelyet Isten ajándékoz Egyházának.

Bevezetés

Egymást szeretetben és tisztelettel kiegészítve, egységben imádkozó és szolgáló közösség szeretnénk lenni ebben a világban, de nem e világ szerint (vö. Jn 17,16-19). Az „Ügy“ Papi és Nővéri közösségből áll, mindkettő saját vezetőséggel. Közösségünket szent II. János Pál pápa a megszentelt élet új formájaként ismerte el.

Isten az „Ügy“-et mint Isten egy családját gondolta el. Júlia Anya

Papok és diakónusok

Istennek szentelt férfiakként a papi és diakónusi küldetésben szeretnénk az Egyházat szolgálni, a hitről tanúságot tenni és az emberek számára lelki atyák lenni.

A papnak apostolnak kell lennie, aki a világ számára Jézus Krisztust közvetíti a Vele való bensőséges kapcsolat által. Júlia Anya

Testvérek

Mi testvérek Istennek szentelt férfiakként az Urat a három evangéliumi tanácsban követjük, különböző feladatokat látunk el és igazi testvéri szeretetben élünk.

Önátadással és szívből jövő szeretettel a testvérek úgy járulnak hozzá a közösség egészének felépítéséhez, hogy a közösséget különböző adottságaikkal és képességeikkel önzetlenül szolgálják. Júlia Anya

Kórusruha

A fehér kórusruha, amelyet az ünnepi liturgia alkalmából hordunk, látható jele annak, hogy életünket egészen Istennek szenteltük. A nővérek egy jelképes töviskoronát hordanak a fejükön, a testvérek kórusruhájukon hordják ezt a szimbólumot. A nővérek fátyla és gyűrűje arra emlékezteti őket, hogy ők Krisztus jegyesei. Nem hordunk rendi ruhát, de átéljük a belső felhívást arra, hogy mindenben egészen Istennek szentelt módon éljünk.

Nővérek

Istennek szentelt életre hivatva, Krisztus jegyesei és lelki anyák szeretnénk lenni, és különböző szolgálatokkal Isten szeretetéről tanúságot tenni az emberek felé.

Csak egy vágyam van: Jézust őszintén és teljesen szeretni, és arra törekedni, hogy mások is szeressék Őt. Júlia Anya

Egyházmegyés papok

Egyházmegyés papokként rendszeresen találkozunk, hogy közösen imádkozzunk, hogy egy-egy témáról közösen elmélkedjünk, és hogy egymást kölcsönösen megerősítsük a testvéri közösségben.

Ezért nagy jelentőségű, hogy mind az egyházmegyés, mind a szerzetespapok segítsék egymást, hogy mindig az igazság munkatársai legyenek. II. Vatikáni Zsinat (PO 8)

Világi hívek

Az Istennek szentelt életet élőkkel együtt alkotunk egy közösséget a hitben és az imában. Az „Ügyhöz“ való tartozásunk által sok értékes segítséget és indíttatást kapunk küldetésünkhöz a családban és a társadalomban.

Isten azt akarja, hogy a húsvéti örömöt, az első keresztények reményét és a szeretetét sugározzuk tovább. Júlia Anya

A közösséghez tartozás egyéb formái

Különböző életállapotú és társadalmi hátterű keresztények a lakóhelyük megáldása és Jézus Szívének való szentelésük által kapcsolódnak lelkileg hozzánk. Arra törekednek, hogy a hitet és a szeretetet az első keresztények lelkületével éljék meg, és így a mai világot az Evangélium örömhírével járják át. Sok más hívő is kapcsolódik Lelki Családunkhoz nap mint nap az Esti Áldás fogadása által. Ezt az áldást a világ különböző pontjain élő papoktól és püspököktől fogadják.

Az Esti Áldás egy kegyelmi folyam, amely Jézus irgalmas és szerető Szívéből árad. Júlia Anya